Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 10,25-37)

25.Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: "Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?"
26.Ježíš mu odpověděl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?"
27.On mu řekl: "`Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí´ a `miluj svého bližního jako sám sebe´."
28.Ježíš mu řekl: "Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ."
29.Zákoník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl: "A kdo je můj bližní?"
30.Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého.
31.Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu.
32.A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho.
33.Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem;
34.přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral.
35.Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: `Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.´
36.Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?"
37.Zákoník odpověděl: "Ten, který prokázal milosrdenství." Ježíš mu řekl: "Jdi a jednej také tak."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka