Bible

Evangelium podle Jana (Jan 9,1-38)

1.Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý.
2.Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?"
3.Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.
4.Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
5.Pokud jsem na světě, jsem světlo světa."
6.Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči
7.a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená `Poslaný´.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.
8.Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali: "Není to ten, kdo tu sedával a žebral?"
9.Jedni říkali: "Je to on." Jiní pak: "Není, ale je mu podoben." On sám řekl: "Jsem to já."
10.I řekli mu: "Jak to, že se ti otevřely oči?"
11.Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: Jdi k /rybníku/ Siloe a umyj se! Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím."
12.Řekli mu: "Kde je ten člověk?" Odpověděl: "To nevím."
13.Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům;
14.toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota.
15.Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. A on jim řekl: "Položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím."
16.Někteří z farizeů říkali: "Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu." Jiní naopak říkali: "Jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení?" A došlo mezi nimi k roztržce.
17.Řekli tedy znovu tomu slepému: "Za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči?" On odpověděl: "Je to prorok."
18.Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče
19.a nezeptali se jich: "Je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to že nyní vidí?"
20.Rodiče odpověděl: "Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý.
21.Jak to, že nyní vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, také ne. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe!"
22.To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se usnesli, aby ten, kdo kdo Ježíš vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagógy.
23.Proto řekli jeho rodiče: Je dospělý, zeptejte se ho!
24.Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: "Vyznej před Bohem pravdu! My víme, že ten člověk je hříšník."
25.Odpověděl: "Je-li hříšník, nevím; jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím."
26.Řekli mu: "Co s tebou učinil? Jak ti otevřel oči?"
27.Odpověděl jim: "Již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?"
28.Osopili se na něho: "Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi.
29.My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je."
30.Ten člověk jim odpověděl: "To je právě divné: Vy nevíte odkud je - a otevřel mi oči!
31.Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli.
32.Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození.
33.Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit."
34.Odpověděli mu: "Celý ses narodil v hříchu, a nás chceš poučovat?" A vyhnali ho.
35.Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: "Věříš v Syna člověka?"
36.Odpověděl: "A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?"
37.Ježíš mu řekl: "Vidíš ho; je to ten, kdo s tebou mluví."
38.On na to řekl: "Věřím, Pane," a padl před ním na kolena.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka