Bible

Evangelium podle Jana (Jan 7,37-52)

37.V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!
38.Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo."
39.To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.
40.Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali: "To je skutečně ten Prorok!"
41.Druzí prohlašovali: "Je to Mesiáš!" Jiní namítali: "Což přijde Mesiáš z Galileje?
42.Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David?"
43.A tak došlo v zástupu kvůli němu k roztržce.
44.Někteří ho chtěli zadržet; ale nikdo na něj nevztáhl ruku.
45.Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali: "Proč jste ho nepřivedli?"
46.Oni odpověděli: "Nikdo nikdy takto nemluvil /jako tento člověk/!"
47.Farizeové jim řekli: "I vy jste se dali svést?
48.Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů?
49.Jen tahle chátra, která nezná zákon - kletba na ně!"
50.Jeden z nich, Nikodém, který za Ježíšem již předtím přišel /a to v noci/, jim řekl:
51."Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil?"
52.Řekli mu: "Nejsi ty také z Galileje? Hledej v Písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nikdy nepovstane!"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka