Bible

Evangelium podle Jana (Jan 6,56)

54.Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.
55.Nebo tělo mé právě jest pokrm, a krev má právě jest nápoj.
56.Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm.
57.Jakož mne poslal ten živý Otec, a já živ jsem skrze Otce, tak kdož jí mne, i on živ bude skrze mne.
58.Totoť jest ten chléb, kterýž s nebe sstoupil. Ne jako otcové vaši jedli mannu, a zemřeli. Kdož jí chléb tento, živť bude na věky.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka