Bible

Evangelium podle Jana (Jan 5,1-15)

1.Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma.
2.V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí.
3.V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých čekajících na pohyb vody.
4.Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí.
5.Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let.
6.Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: "Chceš být zdráv?"
7.Nemocný mu odpověděl: "Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde."
8.Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi lože své a choď!"
9.A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota.
10.Židé řekli tomu uzdravenému: "Je sobota, a proto nesmíš nosit lože."
11.Odpověděl jim: "Ten, který mě uzdravil, mi řekl: Vezmi své lože a choď!"
12.Zeptali se ho: "Kdo byl ten člověk, který ti řekl: Vezmi je a choď?"
13.Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl.
14.Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!"
15.Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka