Bible

Evangelium podle Jana (Jan 3,22-33)

22.Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země; tam s nimi pobýval a křtil.
23.Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody; lidé přicházeli a dávali se křtít.
24.To bylo ještě před Janovým uvězněním.
25.Mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o očišťování.
26.Přišli k Janovi a řekli mu: "Mistře, ten který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž jsi vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu."
27.Jan odpověděl: "Člověk si nic nemůže přisvojit, není-li mu to dáno z nebe.
28.Vy sami jste svědkové, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce.
29.Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas. A tak je má radost dovršena.
30.On musí růst, já však se menšit.
31.Kdo přichází shůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe je nade všecky,
32.svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá.
33.Kdo však jeho svědectví přijal, potvrdil tím, že Bůh je pravdivý.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka