Bible

Evangelium podle Jana (Jan 3,1-15)

1.Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.
2.Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním."
3.Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."
4.Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit."
5.Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.
6.Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.
7.Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.
8.Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha."
9.Nikodém se ho otázal: "Jak se to může stát?"
10.Ježíš mu řekl: "Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš?
11.Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte.
12.Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských?
13.Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka /který je v nebesích/.
14.Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
15.aby každý, kdo v něho věří, /nezahynul, ale/ měl život věčný.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka