Bible

Evangelium podle Jana (Jan 12,19-36)

19.Farizeové si řekli: "Vidíte, že nic nezmůžete! Celý svět se dal za ním."
20.Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové.
21.Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: "Pane, rádi bychom viděli Ježíše."
22.Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi.
23.Ježíš jim odpověděl: "Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka.
24.Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.
25.Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný.
26.Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce."
27."Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel.
28.Otče, oslav své jméno!" Z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím."
29.Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili: "Anděl k němu promluvil."
30.Ježíš na to řekl: "Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám.
31.Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.
32.A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě."
33.To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít.
34.Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze zákona, že Mesiáš má zůstat navěky; jak ty můžeš říkat, že Syn člověka musí být vyvýšen? Kdo je ten Syn člověka?"
35.Ježíš jim řekl: "Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde.
36.Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla." Tak promluvil Ježíš; potom odešel a skryl se před nimi.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka