Bible

Evangelium podle Jana (Jan 12,1-18)

1.Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar /ten zemřelý/, kterého vzkřísil z mrtvých.
2.Připravili mu tam večeři; Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu.
3.Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti.
4.Jidáš /Šimonův/ Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl:
5."Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?"
6.To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo.
7.Ježíš řekl: "Nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu!
8.Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky."
9.Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je; a přišli nejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých.
10.Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara;
11.neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše.
12.Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma.
13.Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: "Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský."
14.Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno:
15.`Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.´
16.Jeho učedníci tomu v té chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo.
17.Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu z vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví.
18.Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka