Bible

Evangelium podle Jana (Jan 1,11-12)

9.[Tentoť] byl to pravé světlo, kteréž osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět.
10.Na světě byl, a svět skrze něho učiněn jest, ale svět ho nepoznal.
11.Do svého vlastního přišel, ale vlastní jeho nepřijali ho.
12.Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti, těm, kteříž věří ve jméno jeho,
13.Kteříž ne ze krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha zplozeni jsou.
14.A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce), plné milosti a pravdy.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka