Bible

Epištola Jakubova (Jak 1,1-18)

1.Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře.
2.Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
3.Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
4.A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.
5.Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.
6.Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.
7.Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane;
8.je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.
9.Bratr v nízkém postavení ať s chloubou myslí na své vyvýšení
10.a bohatý ať myslí na své ponížení - vždyť pomine jako květ trávy:
11.vzejde slunce a svým žárem spálí trávu, květ opadne a jeho krása zajde. Tak i boháč se vším svým shonem vezme za své.
12.Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
13.Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.
14.Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.
15.Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.
16.Neklamte sami sebe, milovaní bratří!
17.`Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování´ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.
18.Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka