Bible

První Kniha Mojžíšova (Genesis) (Gen 8,4-21)

4.takže sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Araratu.
5.A vody ustupovaly a opadávaly až do desátého měsíce; prvního dne desátého měsíce se objevily vrcholky hor.
6.Když pak přešlo čtyřicet dnů, otevřel Noe v arše okno, které udělal,
7.a vypustil krkavce; ten vylétával a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily.
8.Pak vypustil holubici, kterou měl u sebe, aby viděl, zda vody z povrchu země ustoupily.
9.Holubice však nenalezla místečka, kde by její noha mohla spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť vody dosud pokrývaly povrch celé země. Vztáhl tedy ruku, vzal ji a vnesl ji k sobě do archy.
10.Čekal ještě dalších sedm dní a znovu vypustil holubici z archy.
11.A holubice k němu v době večerní přilétla, a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. Tak Noe poznal, že vody ze země ustoupily.
12.Čekal ještě dalších sedm dní a opět vypustil holubici; už se však k němu zpátky nevrátila.
13.Léta šestistého prvého, první den prvního měsíce, začaly vody na zemi vysychat. Tu Noe odsunul příklop archy a spatřil, že povrch země osychá.
14.Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla již země suchá.
15.I promluvil Bůh k Noemu:
16."Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů.
17.Vyveď s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu zvěř i ptactvo a dobytek a všechnu havěť plazící se po zemi. Ať se na zemi hemží, ať se na zemi plodí a množí."
18.Noe tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů.
19.Všechna zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých čeledí z archy.
20.Noe pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné.
21.I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: "Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka