Bible

První Kniha Mojžíšova (Genesis) (Gen 18,1-19)

1.I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu.
2.Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi
3.a řekl: "Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka.
4.Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom.
5.Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka." Odvětili: "Učiň, jak říkáš."
6.Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: "Rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby."
7.Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil.
8.Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem.
9.Pak se ho otázali: "Kde je tvá žena Sára?" Odpověděl: "Tady ve stanu."
10.I řekl jeden z nich: "Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna." Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu.
11.Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský.
12.Zasmála se v duchu a řekla si: "Když už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec."
13.Tu Hospodin Abrahamovi řekl: "Pročpak se Sára směje a říká: »Což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará?«
14.Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna."
15.Sára však zapírala: "Nesmála jsem se", protože se bála. On však řekl: "Ale ano, smála ses."
16.Muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil.
17.Tu Hospodin řekl: "Mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit?
18.Abraham se jistě stane velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pronárody země.
19.Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: »Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil«."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka