Bible

Druhá epištola k Korinským (2Kor 6,14-17)

12.V našem srdci nemáte nedostatek místa, ale vy sami se nám uzavíráte.
13.Na oplátku - mluvím k vám jako k svým dětem - udělejte nám i vy místo ve svém srdci!
14.Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
15.Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
16.Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: `Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.´
17.A proto `vyjděte z jejich středu a oddělte se´, praví Hospodina `ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu´
18.a `budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů´.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka