Bible

Druhá epištola Petrova (2.Petr 1,1-10)

1.Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista.
2.Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána.
3.Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.
4.Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.
5.Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,
6.k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,
7.ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
8.Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce.
9.Komu však scházejí, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů.
10.Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka