Bible

Druhá epištola k Korinským (2.Kor 9,12-10,7)

12.Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu:
13.Přesvědčeni touto vaší službou budou slavit Boha za to, jak jste se podřídili Kristovu evangeliu a jak štědře se projevuje vaše společenství s nimi i se všemi.
14.Budou se za vás modlit a po vás toužit pro nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal.
15.Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar!
1.Já Pavel vás napomínám tiše a mírně po způsobu Kristově - já, který tváří v tvář jsem prý mezi vámi pokorný, ale z dálky si na vás troufám.
2.Prosím vás, nenuťte mne, až přijdu, jednat s tou troufalostí, na kterou mám podle svého přesvědčení právo, a to vůči těm, kteří nám připisují záměry jen lidské.
3.Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.
4.Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly
5.a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista,
6.a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná.
7.Hleďte na to, co máte před očima! Je-li si někdo jist, že je Kristův, nechť si uvědomí, že jako je on Kristův, tak jsme i my!
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka