Bible

Druhá epištola k Korinským (2.Kor 11,21-12,9)

21.Musím přiznat, že na něco takového jsem příliš slabý! Ale čeho se odváží někdo jiný - teď mluvím jako z nerozumu - toho se odvážím i já.
22.Oni jsou Hebrejci? Já také! Jsou Izraelité? Já také! Jsou potomky Abrahamovými? Já také!
23.Jsou služebníky Kristovými? Odpovím obzvlášť nerozumně: já tím víc! Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře.
24.Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné,
25.třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři.
26.Častokrát jsem byl na cestách - v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími,
27.v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu.
28.A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve.
29.Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil?
30.Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí!
31.Bůh a Otec Pána Ježíše, požehnaný na věky, ví, že nelžu.
32.Místodržitel krále Arety dal hlídat brány města Damašku, aby se mne zmocnil,
33.byl jsem však v koši spuštěn otvorem v hradbách, a tak jsem unikl jeho rukám.
1.Musím se pochlubit, i když to není k užitku; přicházím teď k viděním a zjevením Páně.
2.Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího nebe; zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím - Bůh to ví.
3.A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje - zda v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví -
4.a uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit.
5.Tím se budu chlubit, sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi.
6.I kdybych se chtěl chlubit, nebyl bych pošetilý, vždyť bych mluvil pravdu. Nechám toho však, aby si někdo o mně nemyslil víc, než co na mně vidí nebo ode mne slyší.
7.A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval.
8.Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil,
9.ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka