Bible

První epištola k Timoteovi (1.Tim 6,11-16)

11.Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.
12.Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.
13.Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem,
14.abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
15.Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů.
16.On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka