Bible

První epištola Petrova (1.Petr 3,10-22)

10.`Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov,
11.odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.
12.Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.´
13.Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?
14.Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. `Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá
15.a Pán, Kristus, budiž svatý´ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte,
16.ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám /jako zločinci/, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.
17.Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.
18.Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.
19.Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení,
20.kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát Boží shovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom osm lidí.
21.To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme - na základě vzkříšení Ježíše Krista,
22.jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka