Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 15,35-55)

35.Ale někdo snad řekne: "Jak vstanou mrtví? V jakém těle přijdou?"
36.Jaká pošetilost! To, co zaséváš, nebude oživeno, jestliže neumře.
37.A co zaséváš, není tělo, které vzejde, nýbrž holé zrno, ať už pšenice nebo nějaké jiné rostliny.
38.Bůh však mu dává tělo, jak sám určil, každému semeni jeho zvláštní tělo.
39.Není jedno tělo jako druhé, nýbrž jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby.
40.A jsou tělesa nebeská a tělesa pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských.
41.Jiná je záře slunce a jiná měsíce, a ještě jiná je záře hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší září.
42.Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné.
43.Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci.
44.Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní.
45.Jak je psáno: `První člověk Adam se stal duší živou´ - poslední Adam je však Duchem oživujícím.
46.Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak teprve duchovní.
47.První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe.
48.Jaký byl ten pozemský, takoví jsou i ostatní na zemi, a jaký je ten nebeský, takoví i ostatní v nebesích.
49.A jako jsme nesli po dobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského.
50.Chci říci to, bratří, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království Božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném.
51.Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni,
52.naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.
53.Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.
54.A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: `Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!
55.Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka