Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 5,21-33)

21.Oni poslechli, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Jakmile se dostavil velekněz se svými lidmi, svolali veleradu a všechny starší izraelské a poslali pro apoštoly do vězení.
22.Když tam stráže došly, vězení bylo prázdné. Vrátili se tedy a hlásili:
23."Dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stály před nimi, ale když jsme otevřeli, nikoho jsme uvnitř nenašli."
24.Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, nedovedli si vysvětlit, co se to mohlo stát.
25.Tu přišel nějaký člověk a oznámil jim: "Ti muži, které jste vsadili do vězení, jsou v chrámě a učí lid."
26.Velitel a stráž tedy pro ně došli a vedli je, ale bez násilí; báli se totiž, aby je lid nezačal kamenovat.
27.Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat:
28."Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev!"
29.Petr a apoštolové odpověděli: "Boha je třeba poslouchat, ne lidi.
30.Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili;
31.toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů.
32.My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají."
33.Když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka