Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 14,35-15,11)

35.Lidé z toho místa ho poznali a vzkázali do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné
36.a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni.
1.Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli:
2."Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!"
3.On jim odpověděl: "A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?
4.Vždyť Bůh řekl: `Cti otce i matku´ a `kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.´
5.Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: `To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar´,
6.ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.
7.Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:
8.`Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
9.marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.´"
10.Svolal zástupy a řekl: "Slyšte a rozumějte:
11.Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka