Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 18,35-43)

35.Když se Ježíš přiblížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral.
36.Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje.
37.Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský.
38.Tu zvolal: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"
39.Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"
40.Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli.
41.Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: "Co chceš, abych učinil?" On odpověděl: "Pane, ať vidím."
42.Ježíš mu řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila."
43.Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka