Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 17,26-37)

26.Jako bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka:
27.Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny.
28.Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli;
29.v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny.
30.Právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člověka.
31.Kdo bude v onen den na střeše, ale věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal; a stejně tak kdo bude na poli, ať se nevrací zpět.
32.Vzpomeňte si na Lotovu ženu!
33.Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej, a kdo jej ztratí, zachová jej.
34.Pravím vám: Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat a druhý zanechán.
35.Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata, druhá zanechána."
36.Dva budou na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
37.Když to slyšeli, otázali se ho: "Kde to bude, Pane?" Řekl jim: "Kde bude tělo, tam se slétnou i supi."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka