Bible

Evangelium podle Jana (Jan 16,23-33)

23.V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to.
24.Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.
25.To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo.
26.V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás;
27.vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha.
28.Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci."
29.Jeho učedníci mu řekli: "Nyní mluvíš přímo a bez obrazů.
30.Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha."
31.Ježíš jim odpověděl: "Teď věříte?
32.Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou.
33.To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka