Bible

Epištola k Galatským (Gal 3,23-4,5)

23.Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena.
24.Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry.
25.Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce.
26.Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.
27.Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.
28.Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou.
29.Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.
1.Chci říci: Pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho.
2.Je podřízen poručníkům a správcům až do doby, kterou otec předem stanovil.
3.Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí.
4.Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu,
5.aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka