Bible

Druhá epištola k Korinským (2.Kor 6,16-7,1)

16.Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: `Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.´
17.A proto `vyjděte z jejich středu a oddělte se´, praví Hospodina `ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu´
18.a `budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů´.
1.Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka