Bible

Zjevení Janovo (Zjev 5,9)

7.Přistoupil k tomu, který sedí na trůnu, a přijal knihu z jeho pravice.
8.A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na kolena před Beránkem; každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu.
9.A zpívali novou píseň: "Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras
10.a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí."
11.A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů - bylo jich na tisíce a na statisíce;
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka