Bible

Kniha Žalmů (Z 145,8-9)

6.Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti.
7.Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak jsi spravedlivý.
8.Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný.
9.Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.
10.Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí,
11.ať hovoří o tvém slavném kralování, ať promluví o tvé bohatýrské síle,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka