Bible

Skutkové Apoštolů (Skut 9,32)

30.Když se to bratří dověděli, doprovodili ho do Cesareje a poslali do Tarsu.
31.A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.
32.Když Petr procházel všechna ta místa, přišel také k bratřím, kteří žili v Lyddě.
33.Tam se setkal s jedním člověkem, jménem Eneáš, který byl už osm let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý.
34.Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje! Vstaň a ustel své lůžko!" A Eneáš hned vstal.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka