Bible

Skutkové Apoštolů (Skut 11,1-4)

1.O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratří v Judsku.
2.Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratří židovského původu vyčítat:
3."Navštívil jsi neobřezané lidi a jedl s nimi!"
4.A tak jim to Petr začal po pořádku vysvětlovat:
5."Byl jsem v městě Joppe a právě jsem se modlil, když jsem ve vytržení mysli měl vidění: Cosi se snáší dolů a podobá se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy z nebe; zastavila se právě u mne.
6.Když jsem se do ní pozorně podíval, uviděl jsem tam nejrůznější zvířata i divokou zvěř, plazy a ptáky.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka