Bible

Skutkové Apoštolů (Skut 1,15-26)

15.V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří - bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí - a řekl:
16."Bratří, muselo se splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže,
17.ačkoliv patřil do počtu nás Dvanácti a byl vyvolen ke stejné službě.
18.Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhlav zřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly.
19.Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dověděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce Hakeldama, to znamená Krvavé pole.
20.Neboť je psáno v knize Žalmů: `Jeho obydlí ať zpustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil´; a jinde je psáno: `Jeho pověření ať převezme jiný.´
21.Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi,
22.od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání."
23.Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje;
24.pak se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil,
25.aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří."
26.Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka