Bible

Kniha Přísloví (Prisl 12,8-22)

8.Muž bude chválen pro svá prozíravá ústa, kdežto ten, kdo má zvrácené srdce, upadne v pohrdání.
9.Lépe je být zlehčován a mít otroka, než pokládat se za slavného a nemít chleba.
10.Spravedlivý cítí i se svým dobytkem, kdežto nitro svévolníků je nelítostné.
11.Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem, kdežto kdo následuje povaleče, nemá rozum.
12.Svévolník dychtivě loví kdejaké zlo, kdežto kořen spravedlivých vydává dobro.
13.Zlovolník se chytí do přestupků svých rtů, kdežto spravedlivý vyvázne ze soužení.
14.Ovocem svých úst se každý dobře nasytí, skutek rukou se člověku vrátí.
15.Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.
16.U pošetilce se jeho hoře pozná týž den, kdežto chytrý přikryje hanbu.
17.Kdo šíří pravdu, hlásá spravedlnost, kdežto křivý svědek lest.
18.Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí.
19.Pravdivé rty se zajistí navždy, kdežto jazyk zrádný na okamžik.
20.Lest mají v srdci ti, kdo osnují zlo, kdežto radost ti, kdo radí ku pokoji.
21.Žádná ničemnost nezasáhne spravedlivého, kdežto svévolníci okusí zlého vrchovatě.
22.Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka