Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 8,24-27)

22.Ale Ježíš mu řekl: "Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé."
23.Vstoupil na loď a učedníci ho následovali.
24.V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal.
25.I přistoupili a probudili ho se slovy: "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!"
26.Řekl jim: "Proč jste tak ustrašeni, malověrní?" Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho.
27.Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?"
28.Když přijel na druhý břeh moře do gadarenské krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobů; byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit.
29.A dali se do křiku: "Co je ti po nás, Synu Boží? Přišel jsi nás trápit dříve, než nastal čas?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka