Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 8,13)

11.Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském;
12.ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů."
13.Potom řekl Ježíš setníkovi: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." A v tu chvíli se sluha uzdravil.
14.Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce.
15.Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka