Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 6,25-34)

25.Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26.Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
27.Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
28.A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou -
29.a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich.
30.Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?
31.Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32.Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33.Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34.Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka