Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 28,18-19)

16.Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil.
17.Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali.
18.Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19.Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20.a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka