Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 26,63-65)

61.a vypovídali: "On řekl: Mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět."
62.Tu velekněz vstal a řekl mu: "Nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí?"
63.Ale Ježíš mlčel. A velekněz mu řekl: "Zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží!"
64.Ježíš odpověděl: "Ty sám jsi to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými."
65.Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl: "Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Hle, teď jste slyšeli rouhání!
66.Co o tom soudíte?" Jejich výrok zněl: "Je hoden smrti."
67.Pak mu plivali do obličeje, bili ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka