Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 24,36-26,2)

36.O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
37.Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé:
38.Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu,
39.a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.
40.Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
41.Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
42.Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
43.Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.
44.Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45.Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
46.Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47.Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
48.Když si však špatný služebník řekne: `Můj pán nejde´,
49.a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
50.tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
51.vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.
1.Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.
2.Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
3.Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
4.Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
5.Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.
6.Uprostřed noci se rozlehl křik: `Ženich je tu, jděte mu naproti!´
7.Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
8.Tu řekly pošetilé rozumným: `Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!´
9.Ale rozumné odpověděly: `Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!´
10.Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.
11.Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: `Pane, pane, otevři nám!´
12.Ale on odpověděl: `Amen, pravím vám, neznám vás.´
13.Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu /ve kterou Syn člověka přijde/.
14.Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek;
15.jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.
16.Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět.
17.Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě.
18.Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána.
19.Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat.
20.Přistoupil tedy ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: `Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.´
21.Jeho pán mu odpověděl: `Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.´
22.Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: `Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal.´
23.Jeho pán mu odpověděl: `Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.´
24.Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: `Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal.
25.Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří.´
26.Jeho pán mu odpověděl: `Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal.
27.Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem.
28.Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!
29.Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
30.A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.´
31.Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
32.a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,
33.ovce postaví po pravici a kozly po levici.
34.Tehdy řekne král těm po pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
35.Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
36.byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.´
37.Tu mu ti spravedliví odpoví: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
38.Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39.Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´
40.Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.´
41.Potom řekne těm na levici: `Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!
42.Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
43.byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.´
44.Tehdy odpoví i oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?´
45.On jim odpoví: `Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.´
46.A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."
1.Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům:
2."Víte, že za dva dny jsou velikonoce, a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka