Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 20,18-28)

18."Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt
19.a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen."
20.Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat.
21.On jí řekl: "Co chceš?" Řekla: "Ustanov, aby tito dva synové měli místo jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici ve tvém království."
22.Ježíš však odpověděl: "Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít /nebo být pokřtěni křtem, kterým já budu křtěn/?" Řekli mu: "Můžeme."
23.Praví jim: "Můj kalich budete pít /a křtem, kterým já budu křtěn, budete pokřtěni/, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec."
24.Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na oba bratry.
25.Ale Ježíš si je zavolal a řekl: "Víte, že vládcové panují na národy a velicí je utlačují.
26.Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem;
27.a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.
28.Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka