Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 2,13-23)

13.Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil."
14.On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta
15.a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: `Z Egypta jsem povolal svého syna.´
16.Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců.
17.Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše:
18.`Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utešit, protože jich není.´
19.Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi v Egyptě
20.a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život."
21.On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země.
22.Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; ale na pokyn ve snu se obrátil do končin galilejských
23.a usadil se v městě zvaném Nazaret - aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka