Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 13,25)

23.U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou."
24.Předložil jim jiné podobenství: "S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.
25.Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.
26.Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu ukázal se i plevel.
27.Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: `Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel?´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka