Bible

Evangelium podle Marka (Mar 8,22-25)

20."A když sedm chlebů čtyřem tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali?" Odpověděli mu: "Sedm."
21.Řekl jim: "Ještě nechápete?"
22.Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl.
23.I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice; potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?"
24.On pozvedl oči a řekl: "Vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí."
25.Potom mu znovu položil ruce na oči; slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně.
26.Ježíš ho poslal domů a přikázal mu: "Ale do vesnice nechoď!"
27.Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal: "Za koho mě lidé pokládají?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka