Bible

Evangelium podle Marka (Mar 7,18-23)

18.I řekl jim: Tak jste i vy nerozumní? Což nerozumíte, že všecko, což z zevnitřku do člověka vchází, nemůže ho poškvrniti?
19.Nebo nevchází v srdce jeho, ale v břicho, a potom ven vychází, čistěci všeliké pokrmy.
20.Pravil pak, že to, což pochází z člověka, to poškvrňuje člověka.
21.Nebo z vnitřku z srdce lidského zlá myšlení pocházejí, cizoložstva, smilstva, vraždy,
22.Krádeže, lakomství, nešlechetnosti, lest, nestydatost, oko zlé, rouhání, pýcha, bláznovství.
23.Všecky tyto zlé věci pocházejí z vnitřku, a poškvrňují člověka.