Bible

Evangelium podle Marka (Mar 6,14-30)

14.Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo známým; říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto v něm působí mocné síly."
15.Jiní pak říkali: "Je to Eliáš!" A zase jiní: "Je to prorok - jeden z proroků."
16.Když to Herodes uslyšel, řekl: "To vstal Jan, kterého jsem dal stít."
17.Tento Herodes totiž dal Jana zatknout a vsadit v poutech do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu.
18.Jan totiž říkal Herodovi: "Není dovoleno, abys měl manželku svého bratra!"
19.Herodias byla plná zloby proti Janovi, ráda by ho zbavila života, ale nemohla.
20.Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý, a chránil ho; když ho slyšel, byl celý nejistý, a přece mu rád naslouchal.
21.Vhodná chvíle nastala, když Herodes o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své dvořany, důstojníky a významné lidi z Galileje.
22.Tu vstoupila dcera té Herodiady, tančila a zalíbila se králi Herodovi i těm, kdo s ním hodovali. Král řekl dívce: "Požádej mě oč chceš, a já ti to dám."
23.Zavázal se jí přísahou: "O cokoli požádáš, dám tobě, až do polovice mého království."
24.Ona vyšla a zeptala se matky: "Oč mám požádat?" Ta odpověděla: "O hlavu Jana Křtitele."
25.Spěchala ihned dovnitř ke králi a přednesla mu svou žádost: "Chci, abys mi ihned dal na míse hlavu Jana Křtitele."
26.Král se velmi zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky nechtěl ji odmítnout.
27.I poslal hned kata s příkazem přinést Janovu hlavu. Ten odešel, sťal ho v žaláři
28.a přinesl jeho hlavu na míse; dal ji dívce a dívka ji dala své matce.
29.Když to uslyšeli Janovi učedníci, přišli, vzali jeho tělo a uložili je do hrobu.
30.Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka