Bible

Evangelium podle Marka (Mar 3,17)

15.a aby měli moc /uzdravovat nemoci a/ vymítat zlé duchy.
16.Ustanovil těchto dvanáct: Petra - toto jméno dal Šimonovi -
17.Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená `synové hromu´,
18.Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského
19.a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka