Bible

Evangelium podle Marka (Mar 15,43-16,8)

43.Přišed Jozef z Arimatie, počestná osoba úřadná, kterýž také očekával království Božího, směle všel ku Pilátovi, a prosil za tělo Ježíšovo.
44.Pilát pak podivil se, již-li by umřel. A povolav centuriona, otázal se ho, dávno-li je umřel.
45.A zvěděv od centuriona, dal tělo Jozefovi.
46.I koupiv plátna, a sňav ho, obvinul v plátno, a položil do hrobu, kterýž byl vytesán z skály, a přivalil kámen ke dveřům hrobovým.
47.Ale Maria Magdaléna a Maria Jozesova dívaly se, kde by byl položen.
1.A když pominula sobota, Maria Magdaléna a Maria Jakubova a Salome nakoupily vonných věcí, aby přijdouce, pomazaly Ježíše.
2.Protož velmi ráno v první [den] po sobotě přišly k hrobu, an již slunce vzešlo.
3.I pravily vespolek: Kdo nám odvalí kámen ode dveří hrobových?
4.(A vzhlédše, uzřely odvalený kámen.) Byl zajisté veliký velmi.
5.A všedše do hrobu, uzřely mládence, an sedí na pravici, oděného rouchem bílým. I ulekly se.
6.On pak řekl jim: Nebojte se. Ježíše hledáte Nazaretského, toho ukřižovaného. Vstalť jest, neníť ho tuto; aj, místo, kdež jej byli položili.
7.Ale jděte, povězte učedlníkům jeho i Petrovi, žeť vás předejde do Galilee. Tam jej uzříte, jakž pověděl vám.
8.A vyšedše rychle, utekly od hrobu; nebo přišel na ně strach a hrůza. A aniž komu co řekly, nebo se bály.