Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 7,11-17)

11.Hned nato odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci veliký zástup lidí.
12.Když se blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel.
13.Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač!"
14.Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti kteří je nesli, se zastavili. Řekl: "Chlapče, pravím ti, vstaň!"
15.Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce.
16.Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" a "Bůh navštívil svůj lid".
17.A tato zvěst se rozšířila o něm po celém Judsku a po celém okolí.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka