Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 22,7-39)

7.Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek.
8.Ježíš poslal Petra a Jakuba a řekl jim: "Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři."
9.Oni mu řekli: "Kde chceš, abychom ji připravili?"
10.Řekl jim: "Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři:
11.`Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?´
12.A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost; tam připravte večeři."
13.Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka.
14.Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním.
15.Řekl jim: "Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět.
16.Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím."
17.Vzal kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte a podávejte mezi sebou.
18.Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží."
19.Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku."
20.A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá."
21."Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu.
22.Syn člověka jde, jak je určeno, běda však tomu člověku, který ho zrazuje."
23.A oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní.
24.Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší.
25.Řekl jim: "Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci.
26.Avšak vy ne tak: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží.
27.Neboť kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.
28.A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali.
29.Já vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně,
30.abyste v mém království jedli a pili u mého stolu; usednete na trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele."
31."Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici.
32.Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím."
33.Řekl mu: "Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt."
34.Ježíš mu řekl: "Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš."
35.Řekl jim: "Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?" Oni mu odpověděli: "Neměli."
36.Řekl jim: "Nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu; kdo nemá, prodej plášť a kup si meč.
37.Pravím vám, že se na mně musí naplnit to, co je psáno: `Byl započten mezi zločince.´ Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle."
38.Oni mu řekli: "Pane, tu jsou dva meče." Na to jim řekl: "To stačí."
39.Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho následovali.