Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 22,45-23,1)

45.Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli.
46.Řekl jim: "Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení."
47.Ještě ani nedomluvil, a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden z Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil.
48.Ježíš mu řekl: "Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?"
49.Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli co nastává, řekli: "Pane, máme se bít mečem?"
50.A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho.
51.Ježíš však řekl: "Přestaňte s tím." Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho.
52.Pak řekl Ježíš těm, kteří pro něho přišli, kněžím, velitelům stráže a starším: "Jako na povstalce jste na mne vyšli s meči a holemi.
53.Denně jsem byl mezi vámi v chrámě, a nevztáhli jste na mne ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy."
54.Pak ho zatkli a odvedli do veleknězova domu. Petr šel zpovzdálí za nimi.
55.Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl mezi ně i Petr.
56.A jak seděl tváří k ohni, všimla si ho jedna služka, pozorně se na něj podívala a řekla: "Tenhle byl také s ním!"
57.Ale on zapřel: "Vůbec ho neznám."
58.Zakrátko ho spatřil někdo jiný a řekl: "Ty jsi také jeden z nich." Petr odpověděl: "Nejsem!"
59.Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo: "I tenhle byl určitě s ním, vždyť je z Galileje!"
60.Petr řekl: "Vůbec nevím, o čem mluvíš!" A ihned, ještě než domluvil, zakokrhal kohout.
61.Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra; a Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: "Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát."
62.Vyšel ven a hořce se rozplakal.
63.Muži, kteří Ježíš hlídali, posmívali se mu a bili ho;
64.zavázali mu oči /bili ho do tváře/ a ptali se ho: "Hádej, proroku, kdo tě uhodil."
65.A ještě mnoha jinými slovy ho uráželi.
66.Jakmile nastal den, shromáždili se starší z lidu, velekněží a zákoníci, odvedli ho před svou radu a řekli mu:
67."Jsi-li Mesiáš, pověz nám to." Odpověděl jim: "I když vám to řeknu, neuvěříte.
68.Položím-li otázku já vám, neodpovíte mi ani mne nepropustíte.
69.Ale od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha."
70.Tu mu řekli všichni: "Jsi tedy Syn Boží?" On jim odpověděl: "Vy sami říkáte, že já jsem."
71.Oni řekli: "Nač ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to slyšeli z jeho úst."
1.Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi.